کود کامل رشد مخصوص غلات( گندم و جو):

مصرف کود مایع رشد مخصو ص گندم وجو موجب نتایج زیر  می گردد:

- افزایش تناژ و کیفیت محصول

- افزایش طول خوشه و تعداد دانه

-افزایش وزن هزار دانه

-افزایش مقاومت به سرمازدگی و ورس

 

زمان مصرف :

 مرحله اول : هنگام پنجه زنی (همزمان  با علفکش)                          

  مرحله دوم : 10 الی 15 روز بعد

 

کود مخصوص

گندم وجو

 

5لیتر کود مخصوص گندم وجو+یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتووت

کود مکمل

 

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

 

قابل اختلاط با کلیه سموم

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص یونجه

 -مصرف کود مایع رشد مخصوص یونجه موجب نتایج زیر می گردد:

            -افزایش تناژ و کیفیت محصول

          -افزایش ارتفاع بوته و پهنای سطح برگ

           -زودرس شدن محصول

          -بالا رفتن میزان پروتئین یونجه ودر نتیجه افزایش کیفیت شیر دام

   
 

زمان مصرف :

 الف ) قبل از برداشت اول :

 مرحله اول : با رشد فعال بوته                           

 مرحله دوم : 10 روز پس از مرحله اول

 ب)بعد از برداشت اول الی برداشت آخر

 مرحله اول : 10 روز پس از برداشت مرحله قبل 

 مرحله دوم :10 الی 15 روز پس از مرحله اول

   نحوه مصرف:

کود مخصوص

یونجه

5لیتر کود مخصوص یونجه +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص کلزا

 مصرف کود مایع رشد مخصوص کلزا موجب نتایج زیر می گردد:

         -افزایش تناژمحصول وکیفیت محصول

          -افزایش روغن قابل استحصال

          -افزایش زود رس شدن محصول

     -جلوگیری از ریزش غیر طبیعی محصول قبل از زمان برداشت
 

زمان مصرف :

مرحله اول: رشد فعال بوته (ارتفاع بوته حداکثر 30 سانتی متر)          

   مرحله دوم : 10 الی 15 روز بعد

  نحوه مصرف:

کود مخصوص

کلزا

   5لیتر کود مخصوص کلزا +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص ذرت

مصرف کود مایع رشد مخصوص ذرت موجب نتایج زیر می گردد:

         -افزایش طول بلال

         -افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه ( در ذرت دانه ای)

         -افزایش تلقیح

         -افزایش قطر ساقه و ارتفاع بوته و همچنین پهن شدن برگ (در ذرت علوفه ای و دانه ای)

   

زمان مصرف :

مرحله اول:زمان 4 الی 6 برگی 
                                               

  مرحله دوم :10 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف:


کود مخصوص

ذرت

5لیتر کود مخصوص ذرت +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص سیب زمینی

مصرف کود مایع رشد مخصوص سیب زمینی موجب نتایج زیر می گردد:

-افزایش تناژ محصول

-افزایش تعداد غده در سیب زمینی

         - افزایش خاصیت انبار پذیری زودرس شدن محصول و یکنواختی سطح سیب زمینی
   

     زمان مصرف :

     مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (6-8 برگی)    

     مرحله دوم :10 الی 15 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف:

کود مخصوص

سیب زمینی

5لیتر کود مخصوص سیب زمینی +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص چغندرقند

مصرف کود مایع رشد مخصوص چغندر قند موجب نتایج زیر می گردد:

-افزایش تناژ محصول

-افزایش عیار قند و قند قابل استحصال

-جلوگیری از خشبی شدن

-افزایش مقاومت به سرمازدگی

-افزایش ماندگاری در انبار

   

زمان مصرف :

مرحله اول : هنگام 6 تا 8 برگی                               

مرحله دوم :10 الی 15 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف:

کود مخصوص

چغندر قند

5لیتر کود مخصوص چغندر قند +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص سبزی و صیفی

مصرف کود مایع رشد مخصوص سبزی و صیفی موجب نتایج زیر می گردد:

افزایش زود رس شدن محصول

بهبود رنگ و طعم محصول

ماندگاری بیشتر محصول پس از برداشت

تامین کلیه ریز مغذی های مورد نیاز گیاه

 

   

زمان مصرف :

مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (مرحله 6 الی 8 برگی)   

مرحله دوم : 10 روز پس از مرحله اول
 

نحوه مصرف: 

کود مخصوص

سبزی و صیفی

5لیتر کود مخصوص سبزی و صیفی +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص خیار وگوجه

مصرف کود مایع رشد مخصوص خیار و گوجه موجب نتایج زیر می گردد:

           افزایش تناژ محصول

          افزایش کیفیت از نظر رنگ و طعم

          افزایش ماندگاری بعد از برداشت

     افزایش مقاومت به سرمازدگی
 

زمان مصرف :

مرحله اول:با شروع رشد فعال بوته (حدودا" زمان 6 برگی)

مرحله دوم : 10 -15 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف: 

کود مخصوص

خیار و گوجه

5لیتر کود مخصوص خیار و گوجه +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص هندوانه ،خربزه و طالبی

مصرف کود مایع رشد مخصوص هندوانه ،خربزه و طالبی
موجب نتایج زیر می گردد:

-افزایش تناژ محصول

-افزایش کیفیت از نظر رنگ و طعم (شیرین تر شدن محصول)

-زودرس شدن محصول بطوری که برداشت ،حداقل 5 روز زودتر از -زمان عادی برداشت در مزارع مشابه خواهد بود

-افزایش ماندگاری بعد از برداشت (انبار پذیری)

 

زمان مصرف :

مرحله اول:با شروع رشد فعال بوته (حدودا" زمان 6 برگی)

مرحله دوم : 10 -15 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف: 

کود مخصوص

هندوانه و خربزه و طالبی

5لیتر کود مخصوص هندوانه و خربزه و طالبی +یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد عمومی (زراعت)


مصرف کود مایع کامل رشد  موجب نتایج زیر می گردد:

-افزایش تناژ وکیفیت محصول

-زودرس شدن محصول

-افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنشهای محیطی

 

 

زمان مصرف:

مرحله اول:با شروع رشد فعال بوته                    

    مرحله دوم : 10 -15 روز پس از مرحله اول

 

نحوه مصرف:


کود کامل

 

5لیتر کود کامل+یک کیلوگرم کود اوره(کود سفید)+200 سی سی مایع ظرف شویی یا سیتوت

کود مکمل

یک لیتر پتاس رشد+یک لیتر میکرومرکب رشد

سم

قابل اختلاط با کلیه سموم

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کود کامل رشد مخصوص برنج

مصرف کود مایع رشد مخصوص بر نج موجب نتایج زیر می گردد:

رشد سریع بوته

افزایش کیفیت برنج وبهبود عطر وطعم آن

افزایش مقاومت بوته نسبت به خوابیدگی

افزایش وزن محصول

   

زمان مصرف :

مرحله اول : 20 روز پس از نشاء                        

  مرحله دوم : 15 روز پس از مرحله اول