دسته بندی محصولات
همه محصولات
 • همه محصولات
 • ماکرو (NPK)
 • آلترا فلوریش
 • پکیج های اختصاصی
 • کامل رشد مخصوص باغات
 • کامل رشد مخصوص زراعت
 • میکرو رشد
 • پودری میکرو فلوریش
 • مایع میکرو فلوریش
 • کودهای آلی
 • مخصوص گلهای زینتی
 • بذرمال ها
 • مبارزه بیولوژیک با آفات
 • کودهای وارداتی

سولفوپتاس ۵۲% آندا

اوره فسفات آندا

مونو آمونیوم فسفات آندا

مونو پتاسیم فسفات آندا

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت دیم

کود جامد اسید آمینه ۹۰% فلوریش

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

مخصوص گندم و جو (۱ لیتری)

فسفیت پتاسیم

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% آلترا فلوریش

کود جامد موبرزینک آلترا فلوریش