دسته بندی محصولات
همه محصولات
 • همه محصولات
 • ماکرو (NPK)
 • جامد فلوریش آلترا
 • مایع فلوریش آلترا
 • پکیج های اختصاصی
 • کامل رشد مخصوص باغات
 • کامل رشد مخصوص زراعت
 • میکرو رشد
 • پودری میکرو فلوریش
 • مایع فلوریش
 • کودهای آلی
 • مخصوص گلهای زینتی
 • بذرمال ها
 • مکمل کنترل آفات
 • کودهای وارداتی

مونوآمونیوم فسفات داناتک (۲۵ کیلویی)

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۰% داناتک

هیومیک پاور فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۲% آندا

اوره فسفات آندا

مونو آمونیوم فسفات آندا

مونو پتاسیم فسفات آندا

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت دیم

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% فلوریش آلترا

سولفوپتاس نیوپک فلوریش