معرفی طرح

چالکود فلوریش

پکیج فلوریش

سورفکتانت

NPK 20-20-20

اسیدآمینه مایع

NPK 12-12-36

کود مایع رشد مخصوص گندم و جو

کود مایع رشد مخصوص کلزا

بُر آمین فلوریش

اسیدآمینه فلوریش آلترا

محصولات مرحله فروتست