نمایش 1–50 از 72 نتیجه

برخی از محصولات

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

سولفوپتاس فلوریش ۵۰%

NPK 20-20-20 (10 Kg)

چالکود فلوریش (۱۰ کیلویی)

NPK 12-12-36 (10 Kg)

NPK 10-52-10 (10 Kg)

UP 18-44 (10 Kg)

PK 52-34 (10 Kg)

هیومیک پاور

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

MAP 12-61 (10 Kg)

کلات روی ۱۵%

NPK 15-5-30 (10 Kg)

NPK 20-20-20 (1 Kg)

کلات میکرو کمبی

اسید آمینه

هیومیکس مایع

NPK 20-20-20 (25 Kg)

هیومیک پاور فلوریش آلترا

سیلیکات پتاسیم

کلات منگنز ۱۲%

پتاسیم ۲۰%

کود جامد کمبی فلوریش آلترا

آمینوپاور فلوریش

بُر غنی شده با اسید آمینه

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% فلوریش آلترا

کلات آهن جامد ۶%

NPK 10-52-10 (1 Kg)

NPK 12-12-36 (1 Kg)

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% فلوریش آلترا

کلات آهن ۱۰%

بُرآمین ۱۵%

میکرو میکس جامد

PK 52-34 (1 Kg)

کلات آهن %۶ غنی شده با روی

کلات منیزیم ۱۱%

بُر ۱۵% فلوریش

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

کود جامد فلوریش فروتسِت

فسفیت پتاسیم

موبرزینک

میکرو میکس مایع

NPK 5-25-25+Zn (10 Kg)

کود جامد فلوریش مخصوص گندم و جو

کود کامل کلات مایع

فسفات ۲۰%

کلات مس ۱۴%

گارد ۱ فلوریش

کود جامد موبرزینک فلوریش آلترا