نمایش 1–50 از 72 نتیجه

برخی از محصولات

هیومیک پاور

هیومیک پاور آلترا فلوریش

کود کامل کلات مایع

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

کلات آهن مایع

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

چالکود فلوریش (۱۰ کیلویی)

هیومیکس مایع

اسید آمینه

سولفوپتاس فلوریش ۵۰%

بُر غنی شده با اسید آمینه

سولفوپتاس %۵۳ آلترا فلوریش

NPK 15-5-30 (10 Kg)

سولفوپتاس %۵۳ آلترا فلوریش

NPK 15-5-30 (1 Kg)

کلات منیزیم ۱۱%

میکرو میکس جامد

NPK 20-20-20 (25 Kg)

NPK 20-20-20 (10 Kg)

UP 18-44 (10 Kg)

پتاسیم ۲۰%

NPK 20-20-20 (1 Kg)

NPK 5-25-25+Zn (10 Kg)

گارد ۱ فلوریش

میکرو میکس مایع

کلات منیزیم ۵%

MAP 12-61 (25 Kg)

MAP 12-61 (10 Kg)

کلات منگنز ۱۲%

کلات آهن مایع ۵%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

کلات روی ۱۵%

کلات منگنز ۴%

فسفات ۲۰%

گارد ۲ فلوریش

NPK 12-12-36 (10 Kg)

سیلیکات پتاسیم

کلات آهن جامد ۶%

NPK 12-12-36 (1 Kg)

NPK 10-52-10 (10 Kg)

PK 52-34 (10 Kg)

بُر ۱۵% فلوریش

کلات میکرو کمبی

کود جامد کمبی آلترا فلوریش

NPK 10-52-10 (1 Kg)

PK 52-34 (1 Kg)

آمینو پلاس فلوریش

کلات آهن %۶ غنی شده با روی

بُرآمین ۱۵%

کلات آهن ۱۰%